Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica w Sobótce
mini - portal projektu


wstęp koło biologiczne koło informatyczne zajęcia wyrównawcze
z matematyki
tutoring wycieczki

WSTĘP

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

przeczytaj więcej informacji o projekcie

"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian
w polskim systemie edukacji"